Algemene Voorwaarden

1.        Definities

 

a.        Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van produkten en diensten van Alexander Internet Services wordt gesloten.

 

b.        Produkten en diensten van Alexander Internet Services: de door Alexander Internet Services te exploiteren produkten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de produktie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, plaatsing en huur van dedicated servers, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende produkten en diensten.

 

c.        Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigd, van levering van ťťn of meer produkten of diensten van Alexander Internet Services.

 

2.        Toepasselijkheid

 

a.        Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Alexander Internet Services.

 

b.        Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Alexander Internet Services niet bindend en niet van toepassing.

 

3.        Aanbieding en acceptatie

 

a.        Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Alexander Internet Services gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Alexander Internet Services schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.

 

b.        Een aanbieding of offerte gedaan door Alexander Internet Services heeft een geldigheidsduur van 2 maanden, tenzij anders vermeld.

 

c.        Door het geven van een opdracht erkent de opdrachtgever de algemene voorwaarden te kennen en er genoegen mee te nemen.

 

4.        Declaraties

 

a.        Bij het accepteren van een opdracht is Alexander Internet Services gerechtigd een voorschot te vorderen en tijdens de uitvoering der opdrachten tussentijds te declareren. Indien zij ertoe overgaan tot facturering in delen verklaart de opdrachtgever zich ermee accoord dat iedere deelfactuur een afzonderlijk geheel vormt en uit dien hoofd geheel los staat van voorafgaande en/of opvolgende werkzaamheden, resp. facturen en als zodanig daarmee niet compensabel is.

 

b.        Bij het annuleren van een opdracht door welke oorzaak dan ook, worden kosten in rekening gebracht terzake van gemaakte teksten, ontwerpen, werktekeningen, foto's en illustratiemateriaal, alsmede terzake van voorbereidende werkzaamheden en besprekingen e.d.

 

5.        Aanvang van de overeenkomst

 

a.        Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Alexander Internet Services; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiŽle rekening van Alexander Internet Services.

 

b.        Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

 

c.        Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

6.        Duur en beŽindiging

 

a.        De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 3 maanden, tenzij anders overeengekomen.

 

b.        De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 

c.        Alexander Internet Services kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beŽindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Alexander Internet Services niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

 

d.        Alexander Internet Services heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

 

e.        Onverminderd het bepaalde in artikel 15 heeft Alexander Internet Services het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beŽindigen indien:

          opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;

          opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;

          opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

          opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

 

7.        Levering en leveringstijd

 

a.        Plaatsing van een (virtuele) server geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht, of op een later af te spreken tijdstip.

 

b.        Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Alexander Internet Services zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

 

c.        Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

 

8.        Overmacht

 

a.        Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

 

b.        Alexander Internet Services is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 

9.        Prijzen

 

a.        Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

 

b.        Alexander Internet Services heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beŽindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

 

10.     Betalingsvoorwaarden

 

a.        De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van produkten en diensten van Alexander Internet Services.

 

b.        De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

 

c.        De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand vooraf te worden voldaan per automatische incasso of faktuur, zo niet behoudt Alexander Internet Services het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf geÔncasseerd.

 

d.        Alexander Internet Services stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een faktuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

 

e.        Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in gerechtelijk verzuim.

 

f.         Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Alexander Internet Services kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Alexander Internet Services een onderzoek instellen naar de juistheid van het faktuurbedrag.

 

g.        Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse automatische incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.

 

h.        In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

 

i.         Opdrachtgever is in gerechtelijk verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geÔncasseerd of niet aan Alexander Internet Services is voldaan.

 

j.         Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geÔncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Alexander Internet Services een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

 

k.        Wij zijn gerechtigd om van de opdrachtgever te vorderen alle kosten, welke worden gemaakt om de opdrachtgever tot betaling te brengen, derhalve zowel de gerechtelijke incassokosten, waaronder de begrepen al onze advocaat- en procureurskosten, als buiten-gerechtelijke incassokosten, welke laatste kosten op minimaal 15 % van het te vorderen bedrag plus rente gesteld dienen te worden.

 

l.         Indien abusievelijk een hoger bedrag geÔncasseerd wordt, dan dient Alexander Internet Services het teveel geÔncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te restorneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden gerestorneerd.

 

11.     Intellectuele eigendomsrechten

 

a.        Het is opdrachtgever toegestaan de op de Alexander Internet Services site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

 

b.        Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Alexander Internet Services ter van enige aanspraak.

 

12.     Eigendomsvoorbehoud

 

a.        Het door Alexander Internet Services vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Alexander Internet Services.

 

13.     Aansprakelijkheid

 

a.        Alexander Internet Services is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Alexander Internet Services weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Alexander Internet Services kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Alexander Internet Services of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Alexander Internet Services.

 

b.        In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Alexander Internet Services slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Alexander Internet Services voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 

c.        Opdrachtgever vrijwaart Alexander Internet Services voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde produkten en diensten van Alexander Internet Services.

 

d.        Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met mensenlijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Alexander Internet Services kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Alexander Internet Services is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

 

e.        Alexander Internet Services is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

 

f.         Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Alexander Internet Services mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

 

g.        Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Alexander Internet Services. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Alexander Internet Services als gevolg daarvan lijdt.

 

14.     Overdracht van rechten en verplichtingen

 

a.        Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

15.     Buitengebruikstelling

 

a.        Alexander Internet Services heeft het recht geleverde produkten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Alexander Internet Services niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Alexander Internet Services zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Alexander Internet Services kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 

b.        Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Alexander Internet Services gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

 

16.     Reclame

 

a.        Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Alexander Internet Services vervalt.

 

b.        Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Alexander Internet Services.

 

c.        Indien reclame gegrond is worden de geleverde produkten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

 

d.        Reclame schort de verplichtingen van opdrachgever niet op.

 

17.     Wijziging van de voorwaarden

 

a.        Alexander Internet Services behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

b.        Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

 

c.        Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

18.     Geschillenregeling en toepasselijk recht

 

a.        Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Alexander Internet Services en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 

b.        Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

c.        Uitsluitend de competente Rechter in eerste aanleg is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen betreffende overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

Directie van: Alexander Internet Services

 

 

 

 

Filosofie Produkten Klanten Informatie Voorwaarden

 Alexander Internet Services ~ Postbus 1411 ~ 3260 AK Oud Beijerland ~ Fax 084 - 8721064 ~ KvK Rotterdam 24276684 ~ Postbank 7742694
Copyright © 2000 Alexander Internet Services opmerkingen: webmaster@ais.nl